احساس خطر کن! که قیامت نزدیک است!!!

وقتی مبتلی به گناهان گبیره هستی و دلهره ای برای نزول عذاب نداری ! و بی خیالی !!!

وقتی نماز صحبت قضا می شود و انگار نه انگار که اتفاقی افتاده !

وقتی دروغ و غیبت می کنی و احساس گناه و پیشمانی نداری !

وقتی چشم چرانی می کنی و توجیه می کنی !

 

بدان اگر گناه می کنی و مشکلی برایت پیش نمی آید، دمت را روی کولت انداخته اند و گفته اند برو دنبال زندگیت ! تو رو به خودت وا نهاده ایم !!!!.

اگر در زندگیت برای امام زمان عج دلتنگیت هفته ای یکبار هم نیست بدان که به دامان امام زمانت چنگ نزده ای و در حال فرو رفتن در منجلاب دنیا و نفس هستی !!! در حال هلاکت هستی .

اگر یاد مرگ در زندگیت بصورت روزانه نیست ، بدان که قلبت مرده !

.... و احساس خطر کن ! که قیامت نزدیک است !!!.

/ 1 نظر / 31 بازدید
ذره ای از وجود

احساس خطر می کنم اما فقط احساس می کنم کاری نمی کنم دعام کن