ای نفس مستی نکن.... شاید امروز روز آخرت باشه!!

دست نوشته های 1/4/1391

هر وقت نفس خواست به خاطر موفقیت ها ، نعمت ها و راحتی های که خداوند برایت فراهم کرده سرمستی کند ، بهش بگو بدبخت شاید امروز روز آخرت باشه !

هر وقت ، وقت ، اضافه آوردی ، قیامت و روز حسرت را به یاد بیار که دوست داشتی وقت داشتی و آمرزش می طلبیدی ، عمل خیر انجام می دادی ، نماز می خواندی ، دست بیچاره ای را می گرفتی ، جهاد فی سبیل الله می کردی ، علم می آموختی .

اناسن مومن وقت زیاد نمی آورد ، اگر وقت اضافه آوردی ، معلوم می شود نفس اماره بر تو غلبه کرده و در غفلت به سر می بری ! اوضاع وخیم خودت را فراموش کرده ای ، معلوم می شود محاسبه نفس نداری یا اگر داری ، محاسباتت غلط است ، یا تو خالی است ، یا در دام عجب و خود پسندی افتاده ای و دچار توهم شده ای .

تو به عنوان انسان روی زمین خیلی ماموریت های عقب مانده داری ، خیلی مسئولیت ها داری که شانه از آنها خالی کرده ای و آنها را فراموش نموده ای .

"من اصبح و لم یهتم بأمور المسلمین فلیس بمسلم " را فراموش کرده ای .

واقعا هیچ کس نیست که به کمک تو احتیاج نداشته باشد ؟!!!

در تمام عالم وجود، یا حتی با اندازه دعایی که می توانی بر زبانت جاری کنی ، آیا نمی توانی کاری انجام بدهی  و بیکار نباشی ؟!!!

 

/ 1 نظر / 21 بازدید
ذره ای از وجود

ممنون از یادآوری ....